Onze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 28 december 2018 voor het laatst gewijzigd.

Artikel 1: Lid worden en toegang

Lid worden bij Stessen Sport en Coaching kan op de volgende manieren:

  • 1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website(www.stessensportencoaching.nl); of
  • 2. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website van Fitmanager(www.fitmanager.nl/stessensportencoaching); of
  • 3. telefonische inschrijving via 06-46268705 (gebruikelijke belkosten); of
  • 4. e-mail inschrijving via ​info@stessensportencoaching.nl​ (volledige naam en mailadres zijnnoodzakelijk)
  • 5. de - in geval van bedrijfssport – met de werkgever overeengekomen wijze.

Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van StessenSport en Coaching, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst wordengeplaatst.

Artikel 2: Lidmaatschap/abonnement, termijn en betaling

a. Een overeenkomst bij Stessen Sport en Coaching wordt aangegaan voor de vorm en duurzoals aangegeven bij de inschrijving. Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan wordenbetaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, dan wel een maandelijksopzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities envoorwaarden.

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat hetlid/deelnemer een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van StessenSport en Coaching, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeldverschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven tevinden op www.stessensportencoaching.nl.

d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.e. Betaalde en openstaande betalingen zijn terug te vinden binnen jouw eigen account opFitmanager.

e. Betaalde en openstaande betalingen zijn terug te vinden binnen jouw eigen account opFitmanager.

f. Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waar is gekozen voor meerderemaanden de eerste maand volgens IDEAL te betalen. Bij de overige maandelijksebetalingen kan gekozen worden via IDEAL betaling of via SEPA automatische incassotegen de voor deze overeenkomst vorm vastgestelde tarieven.

g. Bij niet tijdige ontvangst, door Stessen Sport en Coaching, van de verschuldigdebedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt deincasso nogmaals aangeboden door middel van een herinnering per mail. Indien het lid, ookna ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid inverzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Stessen Sport en Coaching is vanafdat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval ishet lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoalsbedoeld in artikel 2.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokostenineens te voldoen.

h. Stessen Sport en Coaching behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolgvan een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, detariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen driemaanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%.Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk wordendoorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Indien het lid/deelnemer geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindtgeen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

j. Stessen Sport en Coaching behoudt zich het recht voor om de faciliteiten van tijd tot tijdaan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e)les(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een les wordtgegeven/ingepland, de soorten lessen en de inhoud hiervan, de materialen die wordengebruikt bij een les of het annuleren van een of meerdere lessen. Deze aanpassingen ofannuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

k. Indien lid en/of deelnemer gaat verhuizen zal het lid de mogelijkheid krijgen om tussentijdsde overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming vaneen opzegtermijn van 30 dagen.

l. Indien lid / deelnemer naar de beoordeling van Stessen Sport en Coaching aantoonbaarmaakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden vande overeenkomst, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te pauzerenof beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 3: Beëindigen Abonnement/lidmaatschap

a. Beëindiging van een Abonnement/lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzeggingdient door het lid per email (info@stesesensportencoaching.nl), per brief (Stessen Sport en Coaching, Passage 6b, 6301 DW Valkenburg), per telefoongesprek (06-46268705) ofpersoonlijke toelichting bij Kelly Stessen van Stessen Sport en coaching.

b. De abonnementen worden niet automatisch verlengd. Het lid krijgt in de laatste maandvan het lidmaatschap een mail met mogelijkheden tot verlengen. Als het lid geen actieonderneemt vervalt het abonnement en lidmaatschap.

c. Stessen Sport en Coaching behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij geblekenonaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Stessen Sport en Coaching, hetlid; de toegang tot de lessen van Stessen Sport en Coaching te ontzeggen en hetlidmaatschap/abonnement (per direct) te beëindigen.

d. Opschorting van het abonnement/lidmaatschap om welke reden dan ook is niettoegestaan.

Artikel 4: Risico en Aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten,die deel uitmaken van Stessen Sport en Coaching, is geheel voor eigen risico van hetlid/deelnemer.

b. Stessen Sport en Coaching en de voor haar of in haar opdracht werkzame personenaanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolgvan enig ongeval of letsel van het lid/deelnemer.

c. Het lid, de deelnemer zal zowel Stessen Sport en Coaching als de gastheer/vrouwvrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. Stessen Sport en Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verliesof diefstal van eigendommen van het lid/deelnemer.

Artikel 5: Persoonsgegevens

a. Stessen Sport en Coaching verwerkt de persoonsgegevens van de persoon binnen dekaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijkelevenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voorde doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Stessen Sport en Coaching verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie,debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan dewerkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming,opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek encommerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten vanStessen Sport en Coaching en/of diensten van derden die te maken hebben met de dienstenvan Stessen Sport en Coaching.

c. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht metbetrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Stessen Sport en Coaching kanvoor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van eenverzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan eenbezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie enverzet richten aan Stessen Sport en Coaching.

Artikel 6: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Stessen Sport enCoaching aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen hetlid en Stessen Sport en Coaching zullen worden beslecht door een volgens de wet of hettoepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar deThuisvestiging is gevestigd.

Artikel 7: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart het lid deze Algemene Voorwaarden en deprivacyverklaring van Stessen Sport en Coaching te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring van Stessen Sport en Coachingzijn terug te vinden op www.stessensportencoaching.nl en op te vragen bij Kelly Stessen.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen derechtsverhouding tussen Stessen Sport en Coaching en het lid.